Privacy

>
Privacy

 

 

Privacy statement Duet SPV Praktijk

 

G.C.J. van den Berg praktijkhouder Duet SPV Praktijk, gevestigd te Escharen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50212214, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Duet SPV Praktijk persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten/cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Duet SPV Praktijk;
 3. bezoekers van duetspvpraktijk.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Duet SPV Praktijk;
 5. alle overige personen die met Duet SPV Praktijk contact opnemen of van wie Duet SPV Praktijk persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Duet SPV Praktijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 1. Doeleinden verwerking

Duet SPV Praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 4. Rechtsgrond

Duet SPV Praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Duet SPV Praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Duet SPV Praktijk persoonsgegevens verwerken. Duet SPV Praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Duet SPV Praktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Duet SPV Praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Duet SPV Praktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Duet SPV Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Duet SPV Praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Duet SPV Praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.duetspvpraktijk.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Duet SPV Praktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar gerard@duetspvpraktijk.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Duet SPV Praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Gerard van den Berg door een e-mailbericht te sturen naar gerard@duetspvpraktijk.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart